תקנון האתר

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של "דה רוטשילד 71" (קריגרים השקעות בע"מ ולהלן: "דה רוטשילד 71").

1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או “דה רוטשילד 71”.

1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של “דה רוטשילד 71”, כי ל"דה רוטשילד 71" שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות “דה רוטשילד 71” ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של “דה רוטשילד 71”, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של "דה רוטשילד 71" כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.


2. סיכונים ואחריות

2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") ו”דה רוטשילד 71” אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5. “דה רוטשילד 71” עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. “דה רוטשילד 71” לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי “דה רוטשילד 71” והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6. “דה רוטשילד 71” לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7. “דה רוטשילד 71” לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8. “דה רוטשילד 71” לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.


3. הזמנת אירוח

3.1. כללי

3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2. הזמנת סוויטה ב"דה רוטשילד 71" אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של “דה רוטשילד 71” בטלפון שמספרו 03-6290555 או באמצעות אתר זה.

3.1.3. כל המזמין סוויטה באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.


3.2. פרטי רוכש השירותים

3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, ל"דה רוטשילד 71" ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של “דה רוטשילד 71”. “דה רוטשילד 71” יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.


3.3. אופן ההזמנה
3.3.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
3.3.2. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
3.3.3. התשלום יתבצע במלואו עם היציאה מ”דה רוטשילד 71” במזומן ואו בכרטיס אשראי.


4. תנאים והגבלות

4.1. המחירים באתר ובמנוע ההזמנות בשפה העברית הנם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לסוג החיוב. באתר ובמנוע ההזמנות בשפות אחרות, המחירים המופיעים עלולים להיות לפני תוספת המע"מ אשר תחול על ישראלים לפי חוק.
4.2. “דה רוטשילד 71” רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחיריהם החבילות.

4.3. “דה רוטשילד 71” רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. “דה רוטשילד 71” יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4. “דה רוטשילד 71” רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי “דה רוטשילד 71” בקשר לכך.

4.5. מספר המקומות ב"דה רוטשילד 71" מוגבל וביצוע הזמנת סוויטה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.6. אין כפל מבצעים והנחות.

4.7. קבלת ופינוי הסוויטות:
4.7.1. קבלה: בימי חול החל מהשעה 15:00.
4.7.2. פינוי: עד השעה 11:00.
4.7.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת “דה רוטשילד 71” וכרוכה בתשלום נוסף.

4.8. ילדים:
4.8.1. הגדרה: "ילד" – מי שגילו עד 16 שנים. האירוח ב"דה רוטשילד 71" הנו מגיל 16 ומעלה בלבד.

4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.10. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.
4.11. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

4.11. ט.ל.ח.

5. ביטול הזמנה
5.1. הזמנות ללא אפשרות החזר- "Non Refundable" – תשלום מלא ייגבה בעת ביצוע ההזמנה וללא אפשרות ביטול או החזר.
5.2. הזמנות לא יחוייבו בדמי ביטול כל עוד בוטלו עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תאריך ההגעה, בפקס או במייל בלבד.
5.3. הזמנה שתתבטל פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני תאריך ההגעה תחוייב בעלות ההזמנה המלאה.
5.4. אי הופעה תחוייב במלוא עלות ההזמנה המלאה.

7.הוראות שונות
7.1 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת “דה רוטשילד 71” מראש. הבאת אורחים למתחם “דה רוטשילד 71” בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
7.2 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.
7.3 אין לעשן בתחום “דה רוטשילד 71” מלבד המקומות המותרים לכך.
7.4 המשתמש מתחייב להותיר את החדר שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.

8. שמירת המקום
8.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
8.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.